Goed nieuws in Jeugdzorgland…..De Eerste Kamer stemde 22 januari jl. in met het wetsvoorstel verbetering uitvoering Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet. Goed nieuws, want dit betekent minder administratie en meer tijd voor goede zorg #ontregeldezorg. Dit is uiteraard een feestje waard! Vermindering van administratieve lasten en kantoorwerk is 1 van de eisen van de jeugdzorgwerkers in de afgelopen protesten.

Deze wet geeft de minister de mogelijkheid om administratie te standaardiseren en regio’s te verplichten samen te werken. Deze wet, en de opdracht aan Rita Verdonk om de administratie binnen een jaar merkbaar te verminderen, maken dat we nu voor het eerst beweging zien bij deze minister.

Het wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zou het mogelijk moeten maken om standaard berichtenverkeer en financiële verantwoording zoals facturatie tussen gemeenten en aanbieders af te dwingen. Jeugdzorginstellingen zouden hierdoor een verminderde adminstratielast krijgen.

Het wetsvoorstel regelt verder dat de minister van VWS gemeenten kan verplichten om samen te werken bij de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In veel regio’s gaat dit al goed, maar gebrekkige regionale samenwerking kan ten koste gaan van specialistische zorg. Als de samenwerking tussen gemeenten niet voldoende werkt en daardoor de continuïteit van de zorg in het geding dreigt te komen, kan de minister ingrijpen.

De nieuwe wet sluit aan op de acties in het programma Ontregel de Zorg. Met het programma wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning. Op de website www.ordz.nl is hierover meer informatie te vinden.