(SKJ) geregistreerde professional

Professionals die werken op minimaal HBO niveau en werkzaamheden verrichten in de jeugdhulpverlening,  die volgens de norm verantwoorde werktoedeling, om de inzet van een geregistreerde jeugdprofessional vragen, dienen zich te registeren bij het SKJ. Een (SKJ) geregistreerde professional is nodig als;

SKJ-register

 • Als de jeugdige in een onveilige en risicovolle situatie zit
 • Als de professional grote verantwoordelijkheid heeft
 • Als het gaat om de behandeling en hulpverlening bij complexe problematiek
 • Als de impact op de jeugdige groot is

Inzet niet-geregistreerde professional

Niet alle werkzaamheden in de uitvoering van jeugdhulp en jeugdbescherming vragen om de inzet van een geregistreerde professional. Er is een aantal situaties waarin werk kan worden toebedeeld aan niet-geregistreerde professionals. Bijvoorbeeld:

 • Als er sprake is van een voorspelbare situatie en een veilige omgeving, waarbij de risico’s zijn in te schatten
 • Als het om praktische ondersteuning gaat
 • Als het werkzaamheden op mbo-niveau betreft
 • In een opleidingssituatie (dan werk je onder verantwoordelijkheid van een geregistreerd professional)
 • De tenzij-regeling: als het noodzakelijk is voor de kwaliteit van de hulp (bijvoorbeeld paramedici, die zijn geregistreerd in het BIG-register artikel 34, en vaktherapeuten)

Met behulp van het Kwaliteitskader Jeugd kan je (samen met je werkgever of met de gemeente) afwegen of het uitgevoerde werk om registratie vraagt. Gedetailleerde informatie over het toepassen van de regels vind je in de brochure ‘Kwaliteitskader Jeugd”

Inzet niet-geregistreerde en geregistreerde professional samen

Wanneer kunnen een niet-geregistreerde en geregistreerde professional samen worden ingezet? Dit kan wanneer er sprake is van een veilige en voorspelbare situatie. Maar het kan, onder bepaalde voorwaarden, ook wanneer sprake is van een onveilige, risicovolle situatie.

Geregistreerde en niet-geregistreerde professionals samen Onveilige, risicovolle situatie of omstandigheden In deze gevallen kan de niet-geregistreerde professional taken uitvoeren of verantwoordelijkheden op zich nemen die volgens het Kwaliteitskader door niet-geregistreerden mogen worden uitgevoerd. Dan moet wel worden voldaan aan een aantal eisen en een aantal randvoorwaarden. Die staan beschreven in het Kwaliteitskader Jeugd. Zo moet de geregistreerde professional:

 • de beoordeling en diagnose hebben gedaan,
 • een hulp(verlenings)-of behandelplan vaststellen,
 • zich overtuigd weten van de vakbekwaamheid van de niet-geregistreerde collega’s,
 • toezien op de dossiervorming en inzicht hebben in de voortgang,
 • zich laten informeren door de niet-geregistreerde professionals, persoonlijk contact met hen onderhouden en beschikbaar zijn voor ruggespraak.
 • Daarnaast moet de verdeling van de inzet van beiden evenwichtig zijn.

Het door het Kwaliteitskader opgestelde afwegingskader of de factsheet gezamenlijk inzetten van geregistreerde en niet-geregistreerde professionals kunnen gebruikt worden om in concrete praktijksituaties te bepalen wat de juiste invulling van de norm van de verantwoorde werktoedeling is, zodat verantwoorde jeugdhulp wordt geboden.

Voor alle professionals – geregistreerd of niet – geldt dat zij vakbekwaam moeten zijn voor de werkzaamheden die zij uitvoeren. Paramedici en vaktherapeuten hoeven zich niet te registreren in het kwaliteitsregister jeugd. Voor beide beroepsgroepen geldt dat zij een eigen specialisme hebben en ingezet kunnen of zelfs moeten worden voor het verlenen van zorg, hulp en ondersteuning aan jeugdigen op basis van de tenzijbepaling in de Jeugdwet.

De Jeugdwet stimuleert de inzet van de sociale omgeving (vrijwilligers) rond de jeugdige en zijn ouders. Voor leden uit het sociale netwerk is de norm van de verantwoordelijke werktoedeling niet van toepassing. Deze norm geldt alleen voor de inzet van professionele hulpverleners.

Ook handig is het beslisschema ‘Werk op een verantwoorde manier toedelen’